Plan postępowań 2021

 
   

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

 

Wersja nr

 

 

 

1

 

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.07.2021 nr 2021/BZP 00120796/01/P

 

 

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu […] nr […])1

 

Zamawiający:

 

Nazwa: CENTRUM KULTURY GMINY KOLNO W KOŹLE

Krajowy numer identyfikacyjny: 2 2910224571

Adres: 50

Miejscowość: Czerwone

Kod pocztowy: 18-500

Kraj: Polska

Adres strony internetowej: http://ck.gminakolno.pl/

Adres poczty elektronicznej: kultura@gminakolno.pl

Numer telefonu kontaktowego: +48 602877845

Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | państwowe i samorządowe instytucje kultury

 

 

 
   

 

1 Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień. 2 Numer NIP lub REGON.

 • Zamawiający publiczni, o których mowa w  4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:
 • jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych;
 • inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 • związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i2;
 • inny zamawiający (proszę określić).

 

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

 

 

 

 

Pozycja Planu

 

 

 

Przedmiot zamówienia

 

 

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

 

 

Orientacyjna wartość zamówienia5

 

 

Przewidywany termin wszczęcia postępowania6

 

 

 

Informacje dodatkowe7

 

 

Informacja na temat aktualizacji8

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

1 . R O B O T Y

 

B U D O W L A N E

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

 

 

 

 

Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby edukacji kulturalnej w Niksowiźnie

 

 

 

 

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

 

 

 

 

 

415 000,00 PLN

 

 

 

 

 

III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

 

 

 
   

 

 • Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:
 • tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1ustawy);
 • tryb podstawowy ˗ negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2ustawy);
 • tryb podstawowy ˗ negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3ustawy);
 • partnerstwo innowacyjne;
 • negocjacje bez ogłoszenia;
 • zamówienie z wolnej ręki;
 • konkurs;
 • umowa

 

 • Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
 • Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku 
 • Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące,  wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe). 8 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

 

2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

 

 

 

 

Pozycja Planu

 

 

 

Przedmiot zamówienia

 

 

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia9

 

 

Orientacyjna wartość zamówienia10

 

 

Przewidywany termin wszczęcia postępowania11

 

 

 

Informacje dodatkowe12

 

 

Informacja na temat aktualizacji13

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 
   

 

 • Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:
 • przetarg nieograniczony;
 • przetarg ograniczony;
 • negocjacje z ogłoszeniem;
 • dialog konkurencyjny;
 • partnerstwo innowacyjne;
 • negocjacje bez ogłoszenia;
 • zamówienie z wolnej ręki;
 • konkurs;
 • umowa ramowa;
 • dynamiczny system zakupów.

 

 • Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
 • Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku
 • Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące,  wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe). 13 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

 

Do pobrania

Plan postępowania - pdf
Plan postępowania – pdf 
Plan postępowania - docx
Plan postępowania – docx
Plan postępowania - xlsx
Plan postępowania – xlsx